Betingelser

Bedre indsigt skaber bedre resultater

Betingelser

Disse Betingelser er gyldige fra 1. marts 2019 og erstatter alle tidligere versioner.

Om worqbetter

worqbetter.com portalen (worqbetter/ os / vi) har til hensigt at hjælpe små virksomheder med at optimere samarbejde, ledelse, trivsel mm.

Vi udbyder adgang til en online webportal (Applikationen) via worqbetter.com, som findes i en gratis såkaldt trial-version og som en betalt PRO-version. Herudover tilbyder vi en række tillægsprodukter og -ydelser.

Ud over Applikationen tilbydes, delvis gennem forhandlere og tilknyttede udbydere, konsulenthjælp og assistance til igangsætning, undervisning og rådgivning.

Vores Applikation, Websites og tillægsprodukter/ -ydelser tilbydes udelukkende til erhvervskunder.

Al brug af vores Applikation er underlagt disse betingelser, som du (Kunden / dig) accepterer ved oprettelsen af adgangen til applikationen.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som bliver kunde hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne.

Du skal tillige, når du opretter dig/din virksomhed, acceptere vores persondatapolitik og vores databehandleraftale.

Bemærk, at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse Betingelser for enkelte produkter.

 

Brug af Applikationen og køb af tillægsprodukter og -ydelser

worqbetter giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen. Denne ret gælder udelukkende for Kunden og dennes tilknyttede brugere. Du indestår for og har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Applikationen, eller som bruger dit login/password.

Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke fra worqbetter.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i danske kroner eksklusiv moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at worqbetter kan justere priserne, således at worqbetter stilles uændret. worqbetter har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på deres Websites.

Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremgår af abonnementsvilkårene, opkræves abonnementsbeløbet forud for hver måned eller år – alt efter hvad du som kunde har valgt.

Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk worqbetter lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens (kredit)kort. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig, at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt.

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnementsfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens tilknyttede e-mail. Kunden har til enhver tid ansvaret for, at den opgivne e-mail adresse er valid og funktionsdygtig.

Udskiftning/sletning af betalingskort

Kunden kan til enhver tid udskifte eller slette betalingskort under “Indstillinger” -> “Abonnement”.

Kreditkortbetaling

Vi accepterer ved aftalens indgåelse følgende betalingskort: Dankort, VISA, MasterCard og Maestro.

Aftalens varighed

Disse Betingelser gælder, så længe Kunden har en konto, der giver adgang til Applikationen, eller kunden i øvrigt benytter sig af Applikationen. Kundens konto kan til enhver tid slettes ved at kontakte worqbetter support.

Ingen refundering eller fortrydelsesret

Applikationen og tillægsprodukter/-ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

Opsigelse og overdragelse

Du kan opsige, ændre og nedgradere dit abonnement til udløbet af den aftalte faktureringsperiode. Opsigelse skal derfor ske senest dagen før, en ny abonnementsperiode påbegyndes.

Ændringen i abonnementet foretages i Applikationen via fanebladet “Abonnement” under “Indstillinger”.

worqbetter kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens.

worqbetter har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser over for Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. worqbetter har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. En liste over underleverandører, der anvendes til databehandling i worqbetter , kan findes her:  worqbetter.com/sikkerhed/underleverandoerer.

Kundens data

De informationer, du indtaster i Applikationen eller på anden vis deler med os, behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand, hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner, det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. worqbetter kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

worqbetter har ret til at anvende Data i Applikationen i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner. Naturligvis uden, at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.

Al information, du sender til os eller indtaster på vores websites (indlæg, billeder, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.), tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

Information udledt af det statistisk indsamlede materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kundskab, således at Kunden kan identificeres.

Kundens adgang til egne data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis et PRO-abonnement udløber eller opsiges, overgår kunden automatisk til et light-abonnement. Det medfører, at Kunden ikke længere har adgang til de data, som er en del af PRO-versionen (fx udvidede rapporter, trivselsmodul, personlig udvikling mm.). 

Ingen af Kundens data i selve Applikationen vil blive slettet. Kunden kan til enhver tid få adgang til disse data igen ved at betale abonnementsprisen for PRO-versionen.

Hvis worqbetter ønsker at lukke adgangen til Applikationen, kan dette ske uden grund, men worqbetter varsler Kunden via e-mail senest 3 måneder inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente indtastede data ud af systemet, såfremt Kunden har betalt for adgang til Applikationen.

Opdateringer og driftsstabilitet

worqbetter forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de i videst mulig udstrækning ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores websites, mens opdateringer foretages. worqbetter tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

E-mailudsendelse

worqbetter har ret til at sende e-mails til Kunden, som en del af funktionaliteten i Applikationen, når der kommer opdateringer til Applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes at være i legitim interesse for Kunden.

worqbetter forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

Kundens brug af worqbetter 

Kunden er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af kundens data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser eller spam materiale) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Vores priser afspejler nedenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger:

Brugen af Applikationen foregår helt på eget ansvar. worqbetter kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Applikationen.

worqbetter fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for worqbetters kontrol. Dette gælder fx strømafbrydelser, problemer med internetforbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. INSIGHTABILITY hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold, og det maksimale erstatningsansvar over for Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.

Brug af Applikationen, herunder brug af samarbejdsdata, indsigter på medarbejdere og ledere, forslag eller anbefalinger og anden bistand fra worqbetter portalen, samt worqbetter support og anden kommunikation med worqbetter , skal udelukkende ses som vejledende, og sker på kundens egen risiko. INSIGHTABILITY kan derfor ikke stilles til ansvar herfor. Vi gør vores bedste for at vejlede dig, så godt vi kan, men fejl kan ske. Derfor er det en god ide i tvivlstilfælde at tjekke med en alternativ fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte.

Information på vores website, i vores Applikation eller i vores tillægsprodukter /-ydelser skal hverken betragtes som bindende juridisk, sandhedspsykologisk eller anden form for professionel rådgivning eller ydelse. Tjek venligst alle dine detaljer, og kontakt en professionel rådgiver om din aktuelle situation for at få specifik rådgivning, før du i tvivlstilfælde træffer et valg.

Ansvar og ansvarsfraskrivelse ved brug af worqbetter Support

Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt, vi kan. Hjælpen, du kan få i worqbetter Support, er til enhver tid vejledende. Det er derfor altid en god ide at tjekke med en revisor eller anden fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte. Brugen af hjælp fra worqbetter Support foregår helt på eget ansvar, og INSIGHTABILITY kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brugen af vejledning fra Supporten, herunder evt. fejl, mv.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer worqbetter ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationen og alt materiale på websites og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

worqbetter overdrager på intet tidspunkt nogen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på websitet eller i  Applikationen til Kunden.

Kunden giver worqbetter og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data (bortset fra personoplysninger), der uploades af Kunden, i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle Applikationen og vores websites, samt i enhver, af worqbetter ønsket, markedsføringssammenhæng. Kunden indestår for, at materiale, der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Datasikkerhed

Selve vores behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for, og som opbevares m.v. i Applikationen, er reguleret i Databehandleraftalen imellem worqbetter og Kunden. Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger er reguleret af disse betingelser.

worqbetters behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.

worqbetter kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Brug af Applikationen og/eller vores Websites efter en ændring af Betingelserne betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister

Opstår der uenighed imellem kunden og worqbetter, skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.